Lemon Haze
Lemon Haze

Inhalt: CBD % – THC %

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Purple Haze
Purple Haze

Inhalt: CBD % – THC %

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Harlequin
Harlequin

Inhalt: CBD 16 % – THC 0.61%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Alasca
Alasca

Inhalt: CBD 17% – THC 0.8%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Erbeerli
Erbeerli

Inhalt: CBD 15.5 % – THC 0.68%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Aurora Borealis
Aurora Borealis

Inhalt: CBD 14 – 15 % – THC 0.82%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Cannatonic
Cannatonic

Inhalt: CBD 10% – THC 0.49%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Sour Widow
Sour Widow

Inhalt: CBD 12% – THC 0.51%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Sweet Dream
Sweet Dream

Inhalt: CBD 10.1% – THC 0.46%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Blueberry
Blueberry

Inhalt: CBD 17 – 19% – THC 0.6 – 0.7%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
V1 Haze
V1 Haze

Inhalt: CBD 17.5% – THC 0.8%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt
Vapor Spirit Lemon Haze
Vapor Spirit Lemon Haze

CBD 19.36% THC 0.59%

CHF20.00CHF100.00 Zum Produkt